Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabavke i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVKE
OBUKE
IZVJEŠTAJI
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVJEŠTENJA-STARI ZJN
ON-LINE KURS
PRESS
Legislativa
 
ZAKONI
PODZAKONSKA AKTA
LEGISLATIVA EU
LEGISLATIVA U PRIPREMI
NORMATIVNE AKTIVNOSTI
LEGISLATIVA VAN SNAGE
 
29.10.2007.::
Pravilnik o akreditaciji i registraciji predavača javnih nabavki ("SG" 99/06)
Na osnovu člana 48. (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu suglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije za javne nabavke, donosi
 
PRAVILNIK
O AKREDITACIJI I REGISTRACIJI PREDAVAČA JAVNIH NABAVKI
 
Član 1.
 
Ovim Pravilnikom se definiše postupak akreditacije i registriranja predavača u oblasti javnih nabavki, uloga Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:AJN) u postupku akreditiranja i registracije i druga pitanja u vezi sa postupkom akreditiranja i registriranja predavača.
 
Član 2.
 
AJN je nadležna da uspostavi i održava Registar akreditovanih predavača javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: RAPJN).
 
Član 3.
 
RAPJN predstavlja ažuriranu listu/bazu podataka lica koja su kvalificirana putem programa obuke predavača u javnim nabavkama, te je lista/baza podataka dostupna svim zainteresovanim na web stranici AJN
 
Prvu grupu certificiranih predavača, koja je uspješno okončala obuku u organizaciji Tehničke pomoć EU–AJN će unijeti u RAPJN i činit će akreditirane predavače u skladu sa ovim Pravilnikom.
 
Član 4.
 
Predavači koji uspješno okončaju obuke, koje AJN bude organizovala, provodila, administrirala ili pomagala prema programu obuke koji utvrdi AJN u budućem periodu, steći će status akreditovanih predavača. Postupak priznanja programa obuke drugih institucija radi sticanja statusa akreditovanog predavača javnih nabavki, provodit će AJN po odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" broj 29/02 ) i ovom Pravilniku.
 
Akreditovane predavače iz st.1. i 2. ovog člana AJN će staviti na listu RAPJN, u roku od 30 dana od dana sticanja statusa akreditovanog predavača ili priznanja programa drugih institucija. Izgled akreditacije propisuje AJN i dat je kao Anex III ovog Pravilnika.
 
Član 5.
 
RAPJN čine osnovni podaci o predavačima prema abecednom redu prezimena predavača i to:
 
a) puno ime predavača
b) adresa i kontakt informacije
c) podaci o certifikatu (podaci o programu, lice koje izdaje certifikat, broj i datum)
d) datum akreditacije
e) registarski broj
f) posebna stručna oblast (napr. javni radovi, zdravstveni sektor, obrazovanje) ukoliko je dostupno,
g) ostale informacije kao što su: broj stručnih programa obuke o javnim nabavkama koje je predavač implementirao u prošlosti, prethodne ocjene kvaliteta, dodatna stručna usavršavanja predavača i sl.
 
Član 6.
 
AJN, pored podataka o predavačima koji su dostupni svim zainteresiranim, u RAPJN vodi i druge evidencije o svakom predavaču i to:
 
a) ostale lične podatke o predavaču (broj lične karte, podaci o mjestu boravka, itd.)
b) podatke o poslodavcu (kontakt adresa, kontakt osobe, itd.)
c) sve profesionalne programe obuke koje je predavač implementirao (određenje programa, datum, mjesto, organizator, broj učesnika, itd.)
d) učešća u obukama koje su bile organizovane za predavače
e) učešće i podrška aktivnostima AJN, prvenstveno onim koje se odnose na obuku (priprema radnog plana, priprema daljih programa obuke predavača i profesionalne obuke, organiziranje i priprema obuke, učešće na sastancima, itd.),
f) ocjena predavačevog rada bilo koje vrste putem monitoringa i evaluacije predavačevog djelovanja od strane AJN,
g) ocjena bilo koje vrste ili komentari o predavačevom radu koje pružaju učesnici obuke i / ili institucije koje naručuju profesionalne programe obuke koje je je predavač implementirao u prošlosti
h) povreda pravila bilo koje vrste u odnosu na ZJN, podzakonska akta i ovaj Pravilnik RAPJN sadrži podatke iz stava (1) ovog člana za sve predavače koji su upisani, kao i one koji su brisani sa liste akreditiranih predavača.
 
Član 7.
 
Predavači imaju obavezu da informiraju AJN o svim promjenama u njihovom registru ili o ostalim relevantnim podacima navedenim u članovima 4. i 5. ovog Pravilnika i to u roku od 30 dana, izuzimajući informacije koje se odnose na profesionalne programe obuke koje predavač implementira , u skladu sa članom 5. ovog Pravilnika i u tom slučaju se odnosno obavještenje mora dostaviti AJN-u ne kasnije od 3 radna dana prije održavanja same obuke.
 
Pismeni izvještaj o završenoj obuci mora se dostaviti AJN-u u roku od 5 radnih dana nakon izvedbe svakog programa, i mora sadržavati slijedeće:
 
a) ime i mjesto institucije / organizatora obuke,
b) datum i mjesto održavanja obuke,
c) registrirani broj učesnika,
d) opservacije i/ili ostale relevantne informacije koje su korisne za razvoj sistema obuke,
e) evaluacione liste učesnika obuke o uspješnosti obuke i predavača
 
Forma pismenog izvještaja i evaluacionog lista data je kao Anex I i II ovog Pravilnika.
 
Član 8.
 
AJN će donijeti Kodeks ponašanja, koji, uz ovaj Pravilnik, definira set pravila koja se primjenjuju na akreditovane predavače u cilju obezbjeđenja i zaštite ugleda predavača javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, i AJN-a, kao nadležne institucije.
 
Član 9.
 
U cilju da se osigura dobar kvalitet profesionalnih obuka o javnim nabavkama koje izvode akreditovani predavači, AJN organizira, pruža stručnu pomoć i/ili podržava zvaničnu aktivnost monitoringa s ciljem redovnog ocjenjivanja obuke koju provode akreditovani predavači.
 
Član 10.
 
Dužnost AJN je da osigura da različiti moduli programa profesionalne obuke budu stručno/ispravno izrađeni/pripremljeni, a da se pri tome obezbjedi i obuhvati tematski ciljana pravila postupaka, aktivnosti, tema / set pitanja, odnosno posebna pitanja javnih nabavki i/ili probleme od posebnog interesa raznih učesnika u javnim nabavkama, koji su relevantni za praksu javnih nabavki. Bosni i Hercegovine.
 
Član 11.
 
Dužnost AJN je da razvije i svim akreditiranim predavačima učini dostupnim module različitih programa profesionalne obuke o javnim nabavkama, zajedno sa odgovarajućim, neophodnim materijalima za obuku, sa ciljem da se omogući predavačima da se pripreme na odgovarajući način i kasnije implementiraju module programa navedene u članu 10. ovog Pravilnika.
 
Član 12.
 
AJN objavljuje na svojoj web stranici listu svih razvijenih modula programa profesionalne obuke, ili sažetak nastavnog plana i programa takvih modula, kako bi sve zainteresirane strane (ugovorni organi, privredni subjekti, itd.) mogle tražiti organizaciju ili organizirati radionice obuke za konkretne module koje će implementirati pozvani akreditovani predavači.
 
Član 13.
 
Kada je akreditirani predavač pozvan u skladu sa članom 12. ovog Pravilnika, može održati samo module programa profesionalne obuke koji su pripremljeni u skladu sa članom 11. ovog Pravilnika.
 
Član 14.
 
Dužnost akreditovanog predavača je da provodi program profesionalne obuke (predložen / podržan i/ili organizovan od strane AJN, ADS, ili druge odgovarajuće institucije) na koji je pozvan, u skladu sa njegovim/njenim poslovnim obavezama i/ili raspoloživošću.
 
Član 15.
 
Troškove akreditiranog predavača snosit će zainteresirana strana koja ga poziva radi održavanja obuke, a ukoliko ista nisu osigurana akreditovani predavač može odbiti poziv za izvođenje programa profesionalne obuke javnih nabavki Kako je jedan od obaveznih preduslova za kandidate za program obuke bila odgovarajuća podrška poslodavca za takve obuke i za budući angažman u ulozi predavača, eventualna novčana naknada za predavača može biti dogovorena sa zainteresovanom stranom, koja poziva/ organizatorom takve obuke, ali u skladu sa prethodnim dogovorom sa stalnim poslodavcem. Definiranje radnog statusa predavača tokom takvog angažmana, mora biti učinjeno uz prethodno odobrenje poslodavca predavača, te poslodavac mora biti upoznat sa iznosom naknade koju predavač može primiti za predmetno predavanje.
 
U slučaju da je predavač nezaposlen ili samozaposlen takav prethodni dogovor ne može biti preduslov za dogovor o novčanoj naknadi.
 
Član 16.
 
AJN na početku svake godine može utvrditi minimalan broj obuka koje se od akreditovanih predavača očekuju /ili su ih obavezni izvesti tokom određenog vremenskog perioda, sa ciljem da se osigura ispravno korištenja kapaciteta vezanog za obuku javnih nabavki, imajući pri tome u vidu broj dostupnih akreditovanih predavača, kao i stvarne potrebe i registrirani interes svih strana zainteresovanih za takvu obuku, počev od 2007. godine.
 
Član 17.
 
Dužnost akreditovanog predavača je da odgovori na pozive za učešće i polaganje ispita koji se odnose na dalje obučavanje ili usavršavanje predavača putem programa obuke, i/ili ostalih oblika obuke koje organizira /podržava AJN.
 
Član 18.
 
Akreditovani predavač je dužan da u potpunosti poštuje sva pravila koja su definirana ovim Pravilnikom, kao i drugim aktima koja uređuju rad akreditiranih predavača( napr. Kodeks ponašanja)., ili generalnim pravilima u vezi sa javnom nabavkom.
 
Član 19.
 
Status akreditovanog predavača, kao i akreditaciju može povući AJN, u slijedećim situacijama:
 
a) Više od 24 mjeseca su prošla od datuma posljednjeg važećeg certifikata sa obuke, i akreditovani predavač nije uspješno učestovao i položio ispit u daljem obučavanju ili u naprednim programima obuke predavača (s tim da je u tokm periodu AJN organizirala takve programe) na koje je on/ona bio pozivan više puta od strane AJN (dozvoljeni opravdani razlozi, kao što su bolest, službeno odsustvo i sl.);
 
b) Ukoliko u više navrata i bez razumnog (prihvatljivog) obrazloženja akreditovani predavač je odbio da sprovede obuku (koju je predložila / podržala i/ili organizirala AJN, ADS, ili neka druga odgovarajuća institucija) na koju je on/ona bio pozvan, i/ili nije sproveo, u datom vremenskom periodu, dovoljan broj obuka koji je AJN uspostavila kao obavezni minimum, u skladu sa članom 16.ovog pravilnika.
 
c) Ukoliko je kroz monitoring utvrđeno da je u više navrata negativno ocijenjena izvedba obuke datog akreditovanog predavača;
 
d) Ukoliko više učesnika različitih obuka, koje je akreditovani predavač izveo, je uložilo zvaničan/pisani prigovor AJN-u o izvedbi akreditovanog predavača, a AJN je dokazala da su navodne optužbe opravdane i ozbiljne;
 
e) Ukoliko akreditovani predavač bude osuđen pravosnažnom sudskom odlukom na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora;
 
f) Ukoliko je akreditovani predavač prekršio pravila definirana u ovom Pravilniku i/ili Kodeksu ponašanja, i/ili kompromitirao ugled akreditovanih predavača javnih nabavki Bosne i Hercegovine na neki drugi način;
 
g) Ukoliko je postupao suprotno sistemu javnih nabavki, i/ili kompromitirao ugled institucija sistema javnih nabavki.
 
Član 20.
 
Rješenje o oduzimanju statusa akreditovanog predavača u oblasti javnih nabavki,donosi direktor AJN.
Postupak oduzimanja statusa akreditovanog predavača provodi komisija kojuimenuje direktor AJN posebnim rješenjem. Komisija broji tri člana, i čine je državni službenici uposleni u AJN.
 
Član 21.
 
Protiv rješenja direktora AJN o oduzimanju statusa akreditovanog predavača u oblasti javnih nabavki dopuštena je žalba Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara BiH. Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom AJN i to u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
 
AJN je dužna da postupi po žalbi na način da istu preispita u smislu člana 222. ZUP-a, te dostavi Odboru AJN na mišljenje. Po pribavljenom mišljenju Odbora AJN, žalba se razmatra u skladu sa čl.-223-225. ZUP-a.
 
Ukoliko AJN u radu po žalbi utvrdi da je žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamjenila rješenje koje se žalbom pobija, proslijedit će je Žalbenom vijeću Vijeća ministara BiH, u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, putem pošte.
 
Član 22.
 
U prelaznom periodu do donošenja modula obuke, obaveza predavača definisana članom 13. ovog Pravilnika, ne primjenjuje se.
 
Član 23.
 
Na konačan akt Žalbenog vijeća Vijeća ministara BiH, nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.
 
Član 24.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH".
 
 
Broj :01-01_______ /06
 
DIREKTOR
Đinita Fočo
 
Dana____________2006.godine
Sarajevo
 
 
ANEKS I
 
IZVJEŠTAJ PREDAVAČA
 
1. IME I PREZIME PREDAVAČA
2. ADRESA I KONTAKT TELEFON
3. INSTITUCIJA IZ KOJE DOLAZI
4. PODACI O AKREDITACIJI
5. IME I MJESTO INSTITUCIJE /ORGANIZATORA OBUKE
6. DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA OBUKE
7. REGISTRIRANI BROJ UČESNIKA OBUKE
8. TEMA – NAZIV MODULA REALIZIRANE OBUKE
9. OSTALE INFORMACIJE U VEZI SA REALIZIRANOM OBUKOM
10. ZAPAŽANJA PREDAVAČA U VEZI SA OBUKOM
11. OSTALE INFORMACIJE
 
Datum i mjesto Potpis predavača
_____________________ _____________________
 
 
ANEKS II
 
Molimo učesnike obuke o javnim nabavkama da za ocjenjivanje programa obuke i predavača, koriste ocjene od 1 do 5.
 
1. DIO KOJI SE ODNOSI NA PREDAVAČA OCJENA
   
1.1 Početno predstavljanje ciljeva i sadržaja  
1.2 Prezentacija teorijskih sadržaja  
1.3 Prezentacija praktičnih sadržaja/vježbi  
1.4 Jasnoća izlaganja  
1.5 Sposobnost da zainteresira učesnike  
1.6 Razumjevanje potreba učesnika  
1.7 Način održavanja predavanja  
1.8 Sposobnost interakcije sa učesnicima  
1.a PROSJEČNA OCJENA (upisuje AJN)  
   
2. DIO KOJI SE ODNOSI NA AJN OCJENA
   
2.1 DIDAKTIČKI MODALITETI  
2.1.1 Kvalitet i prilagođenost pratećeg materijala ( tekstovi i drugi materijali) pripremljeni od AJN  
2.1.2 Da li su u programu trebali više biti zastupljeni praktični primjeri sa vježbama  
2.1.3 Da li su u programu trebala više biti zastupljena teorijska znanja  
2.1.a PROSJEČNA OCJENA (upisuje AJN)  
   
2.2 OSTVARENI CILJEVI OBUKE  
2.2.1 Unapređenje znanja  
2.2.2 Unapređenje stručnosti  
2.2.3 Primjenjivost stečenih znanja u daljnjem radu  
2.2.4 Originalnost programa u odnosu na druge programe u kojim ste učestvovali  
2.2.a PROSJEČNA OCJENA ( upisuje AJN)  
   
UKUPNA OCJENA OBUKE/popunjava AJN/  
   
3. VAŠA ZAPAŽANJA I SUGESTIJE  
   
3.1 Zapažanja o održanoj obuci:  
3.2 Sugestije za slijedeće obuke:  
   
   
Potpis učesnika obuke  
_____________________  
 
 
ANEKS III
 
IZGLED PROPISANE AKREDITACIJE
 
 
Prednja strana akreditacije
 
 
Zadnja strana akreditacije
 
Vi ste posjetilac broj: 370224
Trenutno online: 3
19.08.2019.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt