Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabavke i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVKE
OBUKE
IZVJEŠTAJI
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVJEŠTENJA-STARI ZJN
ON-LINE KURS
PRESS
Praktična primjena
 
NAJČEŠĆA PITANJA
KOMENTARI I PREPORUKE
 
27.07.2011.::
Šta se podrazumijeva pod čvrstim uvezivanjem i numerisanjem stranica ponude?
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Zakon ) se zasniva na nekoliko općih principa koji su navedeni u članu 1. Zakona. Ova odredba, između ostalog, zahtijeva da ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. Navedeni principi zahtijevaju npr: otkrivanje istih informacija privrednim subjektima koji učestvuju u postupku, primjena istih uslova za sve učesnike u postupku javne nabavke, itd.
 
Principe jednakog tretmana i nediskriminacije ugovorni organ treba poštovati tokom cijelog procesa nabavke počinjući sa pripremom tenderske dokumentacije i uspostavljanjem zahtijeva koje trebaju ispuniti dobavljači zainteresirani za javnu nabavku, pa sve do odabira dobavljača i dodjele ugovora. Osim u članu 1. Zakona principi jednakog tretmana i nediskriminacije se navode i u drugim odredbama Zakona, posebno za određene pojedinačne faze postupka javne nabavke.
 
U skladu s naprijed navedenim, ugovorni organi su dužni u tenderskoj dokumentaciji precizno utvrditi da ponude, kao i zahtjevi za učešće u odgovarajućim postupcima, moraju biti čvsto uvezani, a sve stranice ponude numerisane. U cilju pošivanja osnovnih principa jednakog tretmana i nediskriminacije, izuzetno je korisno da ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji utvrdi šta se podrazumijeva pod pojmom čvrsto uvezane ponude, kako bi se formalna ispravnost svih blagovremeno pristiglih ponude mogla ocijeniti po jednakim, unaprijed utvrđenim mjerilima.
 
Naime, odredbom člana 2. stav (16) Zakona određeno je da ponuda podrazumjeva dokument koji podnosi dobavljač i kojim nudi snadbjevanje proizvodima, pružanje usluga ili izvođenje radova pod uslovima koji su određeni od strane ugovornog organa.
 
Nadalje, članom 21. stav (10) Zakona određeno je da ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da se zahtjevi ili ponuda obavezno podnose u pisanoj formi i da ih treba potpisati lice koje je ovlastio dobavljač. Ugovorni organ također zahtijeva da se ponude dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pečatom, osim u slučaju ponuda za konsultantske usluge koje se dostavljaju u dvije koverte u skladu sa odredbama podzakonskih akata. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane. Garantni dokumenti, spomenuti u članu 16. ovog zakona, mogu biti neuvezani i bez numeriranih stranica.
 
Shodno tome, pored samog dokumenta kojim se nude robe, usluge i radovi, ponuda također podrazumijeva i određene dodatke na ponudu. Pod dodacima se podrazumijevaju svi dokumenti koje zahtijeva ugovorni organ u svrhu dokazivanja kvalifikovanosti kandidata odnosno ponuđača. To su dokumenti koje ugovorni organ može zahtijevati u skladu sa čl. 23. do 26. Zakona.
 
Zakonodavac nije definisao šta znači čvrsto uvezana ponuda. Međutim, u tački 5.6. Modela standardne tenderske dokumentacije („Službeni glasnik BiH“, broj 56/07) predviđeno je da svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Bitno je istači da je suština čvrstog uvezivanja ponuda da se pokuša osigurati da se ponuda ne „rasipa“, odnosno da se stranice ponude ne mogu izvlačiti i/ili mijenjati. Iz tog razloga, stav Agencije je da se pod čvrstim uvezom podrazumijeva ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.
 
Dakle, u skladu s naprijed navedenim, čvrsto uvezana ponuda podrazumijeva čvrsto uvezivanje svih "papira" koje dostavlja ponuđač, izuzev garantnih dokumenata, dakle, kako dokumenata kojim se nude robe, usluge i radovi, kao i dodataka na ponudu, u naprijed navedenom smislu. U postupcima koji se odvijaju po fazama (ograničeni i pregovarački postupak) dokazi kvalifikovanosti po zahtjevu za učešće moraju biti čvrsto uvezani na navedeni način.
 
Nadalje, iz odredbe člana 21. stav (10) Zakona vidljivo je također da ponude trebaju biti pripremljene tako da su im stranice numerisane (uključujući sve dodatke), s tim da garantni dokumenti mogu biti dostavljeni neuvezani i bez numerisanih stranica. Dakle, numerisanje ponuda podrazumijeva numerisanje svih stranica ponude i svih dodataka (kvalifikacione dokumentacije).
 
Vi ste posjetilac broj: 355072
Trenutno online: 22
21.06.2018.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt